§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Resibo Siostrzeństwo oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest BETLEY sp. z o.o., ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica, NIP: 8842791727, REGON: 380076514

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 3.03.2021

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/groups/164083724132545

5. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby

ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem Organizatora,

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora.

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzcy czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 osoby: Ewelina Kwit-Betlej, Tomasz Kohsek.

3. Kryterium przyznania nagrody stanowić będzie odpowiedź udzielona pod postem konkursowym.

§3 NAGRODY

1. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 osób.

Nagrody: 

10 x 2 przypinki Resibo “Siostrzeństwo” o wartości ok. 15 zł brutto każda

2. Zdobywcą nagród będzie 10 osób  które pod postem konkursowym na FB zostawią najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe:

“Napisz, czym jest dla Ciebie siostrzeństwo?”.

3. Laureaci zostaną ogłoszeni w ciągu 1 dnia roboczego od daty  zakończenia konkursu w zaktualizowanym wpisie konkursowym.

4. Aby otrzymać nagrodę, Laureaci będą zobowiązani do przesłania danych kontaktowych w wiadomości prywatnej na skrzynkę Resibo na Facebooku.

5. Nagroda zostanie wysłana drogą pocztową.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody, z

jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody.

7. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

§4 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje wynikające z Konkursu należy składać w formie pisemnej pod adresem e-mail [email protected] z dopiskiem „Konkurs Resibo & Ovium”.

2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko wraz z dokładnym opisem i

uzasadnieniem reklamacji oraz treścią żądania Uczestnika. Termin do wniesienia reklamacji wynosi 3 (trzy) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Konkursu, w związku z jego udziałem w Konkursie.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora.

5. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo

dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie

obowiązującego prawa.

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Z udziałem w konkursie wiąże się podanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i numeru telefonu. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz w związku z ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

3. Administratorem danych osobowych jest BETLEY sp. z o.o., ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica, NIP: 8842791727, REGON: 380076514.

4. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.b w/w Rozporządzenia.

5. Administrator przekazuje Dane Uczestników wyłącznie podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora, takie jak: usługi marketingowe, związane z bezpośrednią obsługą profilu na Facebooku oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu i przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie. Po tym okresie dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu

nieuwzględniających puli nagród oraz zasad uczestnictwa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn będących poza kontrola Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi, bądź w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i

niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z

uczestnictwem w Konkursie.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Loading...