§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia materiałów zdjęciowych i filmowych na profilu www.instagram.com/weareresibo w serwisie Instagram.

2. Administratorem profilu jest BETLEY sp. z o.o., ul. Jaskółcza 2, 58-100 Świdnica, NIP: 8842791727, REGON: 380076514

3. Administrator oświadcza, że założenia profilu nie są powiązane z grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).

§2 WARUNKI I ZASADY UDOSTĘPNIENIA MATERIAŁÓW ZDJĘCIOWYCH I FILMOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Administrator za zgodą autorów, udostępni na profilu @weareresibo zdjęcia i filmy opublikowane w serwisie Instagram i oznaczone hasztagami: #resibo, #resibobynature lub #weareresibo. Zgody będą gromadzone w serwisie Instagram, w wiadomościach prywatnych z autorami/autorkami zdjęć/filmów.

2. Administrator zobowiązuje się do oznaczenia autora zdjęcia lub filmu w publikacji na swoim profilu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania tylko wybranych zdjęć oznaczonych hasztagiem #resibo, #resibobynature lub #weareresibo. Opublikowanie przez użytkownika posta/relacji z tym oznaczeniem nie jest gwarancją pojawienia się na profilu Administratora.

4. Autorzy nie będą rościć sobie żadnych praw majątkowych względem udostępnionych zdjęć i filmów.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu nieuwzględniających warunków i zasad udostępnienia treści na profilach.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Loading...